xīng měi lè | Guangzhou 2016


The site: Tianhui Plaza IGC Mall , Zhujiang Xincheng
Area: 2400ft2
Client: Maxim's Group

igc xīng měi lè